Obec Poniklá
Obec Poniklá

Probíhá úprava webových stránek.

Publicita

logo

V roce 2018 podpořil Liberecký kraj z Programu vodohospodářských akcí projekt:

1, Přepojení stávající lokální ČOV na st. p. č. 199/5 k. ú. Přívlaka na obecní ČOV:

celkové náklady: 1 814 795,00 Kč

příspěvek Libereckého kraje: 1 111 940,43 Kč

příspěvek obce Poniklá: 702 854,57 Kč

Obec Poniklá na základě usnesení Zastupitelstva Libereckého kraje č. 313/18/ZK ze dne 28.8.2018 obdržela účelovou dotaci z rozpočtu Libereckého kraje na projekt s názvem „Přepojení stávající lokální ČOV na st. p. č. 199/5 k. ú. Přívlaka na obecní ČOV“. Zhotovitelem této akce byla 1. jizerskohorská stavební společnost, s. r. o., Hodkovice nad Mohelkou, IČO: 49904884, která práce provedla dle projektové dokumentace s názvem „Přepojení stávající lokální ČOV (st.p.č. 199/5 v k. ú. Přívlaka) na obecní ČOV Poniklá“ zpracované Ing. Alešem Kreislem. Stavba byla zahájena 24.9.2018 a ukončena 12.12.2018. Kolaudační souhlas byl vydán příslušným vodoprávním úřadem dne 26.11.2019. 

sfzp

Projekt:                                         Rekonstrukce lávky přes Jizeru v obci Poniklá

Celkové způsobilé výdaje:             3 754 411 Kč

Výše příspěvku SFŽP ČR:               2 000 000 Kč

Výše příspěvku žadatele:               1 754 411 Kč

Termín fyzické realizace projektu: zahájení 07/2019 - ukončení 11/2019

Projekt byl podpořen v rámci výzvy č. 9/2018 k předkládání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Národního programu Životního prostředí.

Předmětem projektu byla rekonstrukce pěší lávky přes Jizeru v obci Poniklá spočívající v odstranění původní ocelové konstrukce včetně mostovky a zbourání jednoho pilíře lávky a jeho nahrazení železobetonovým pilířem. Na opravené pilíře lávky byla usazena nová ocelová mostovka s příčnými dubovými trámy.

Délka nově vybudované lávky: 38 bm

Přínos navrhovaného opatření: Rekonstrukcí lávky dojde ke zvýšení kvality života a komfortu jak obyvatel obce Poniklá, tak návštěvníků národního parku.

logo

V roce 2019 podpořil Liberecký kraj naši výjezdovou jednotku hasičů přidělením těchto dotací z programu 1.1  Podpora jednotek požární ochrany obcí Libereckého kraje:

1. Obnova osobních ochranných prostředků

celkové náklady: 44 506 Kč

příspěvek Libereckého kraje: 26 703 Kč

příspěvek obce Poniklá: 17 803 Kč

Obec Poniklá obdržela na základě usnesení Zastupitelstva Libereckého kraje č. 246/19/ZK ze dne 28.5.2019 účelovou dotaci na projekt s názvem „Obnova osobních ochranných prostředků“. Předmětem projektu byla obnova osobních ochranných prostředků požární ochrany jednotky sboru dobrovolných hasičů obce Poniklá

 • 1 x přilba,
 • 1 x svítilna na přilbu,
 • 4 x svítilna,
 • 4 x výstražná vesta,

realizací projektu bylo dosaženo zvýšení akceschopnosti jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Libereckého kraje.

 

2. Obnova věcných prostředků

celkové náklady: 41 083 Kč

příspěvek Libereckého kraje: 24 649 Kč

příspěvek obce Poniklá: 16 434 Kč

Obec Poniklá obdržela na základě usnesení Zastupitelstva Libereckého kraje č. 246/19/ZK ze dne 28.5.2019 účelovou dotaci na projekt s názvem „Obnova věcných prostředků“. Předmětem projektu byla obnova věcných prostředků požární ochrany jednotky sboru dobrovolných hasičů obce Poniklá:

 • set 6 ks výstražných světel oranžové barvy,
 • skříňka s nástroji,
 • skříňka s elektro nástroji,
 • ucpávka kanalizační,
 • ruční radiostanice (2ks).

Důvodem obnovy byly dosluhující, případně zastaralé a v současné době nevyhovující věcné prostředky požární ochrany, realizací projektu bylo dosaženo zvýšení akceschopnosti jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Libereckého kraje.

 

3. Pořízení technických prostředků

celkové náklady: 45 262 Kč

příspěvek Libereckého kraje: 27 157 Kč

příspěvek obce Poniklá: 18 105 Kč

Obec Poniklá obdržela na základě usnesení Zastupitelstva Libereckého kraje č. 246/19/ZK ze dne 28.5.2019 účelovou dotaci na projekt s názvem „Pořízení technických prostředků. Předmětem projektu bylo pořízení a doplnění chybějících technických prostředků jednotky sboru dobrovolných hasičů obce Poniklá:

1 ks plovoucího čerpadla,

1 ks elektrického kalového čerpadla,

z důvodu zvýšení akceschopnosti jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Libereckého kraje.

 

loga

Projekt „ZŠ Poniklá – zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro základní vzdělávání“ je spolufinancován Evropskou unií.

Název projektu:  ZŠ Poniklá – zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro  základní vzdělávání

Registrační číslo projektu:  CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_062/0004076

Název výzvy:  46. Výzva IROP – INFRASTRUKTURA ZÁKLADNÍCH ŠKOL – SC 2.4

Cílem projektu je prostřednictvím kvalitní a dostupné infrastruktury základního vzdělávání zajistit rovný přístup ke vzdělávání a k získání klíčových kompetencích a tím zajistit reálnou uplatnitelnost na trhu práce. Tohoto cíle bude dosaženo realizací stavebních úprav školní budovy čp. 148 a přístavby ke sportovní hale, čímž dojde k potlačení bariér pro osoby s omezenou možností pohybu, dále dojde k rekonstrukci a pořízení vybavení odborných učeben a kabinetu, k úpravám venkovního prostoru za účelem zajištění rovného přístupu ke kvalitnímu vzdělávání s důrazem na rozvoj klíčových kompetencí.

Výsledkem projektu je rekonstruovaný objekt školní budovy čp. 148, vybudovaná výtahová šachta, přístavba ke sportovní hale, kdy jsou všechny tyto prostory přizpůsobené pro pohyb osob se sníženou schopností pohybu a orientace (těmto osobám jsou vybudovány bezbariérové toalety). Dále pak rekonstruované a vybavené odborné učebny: jazyková učebna, učebna fyziky, učebna matematiky, učebna chemicko-biologická, učebna praktických činností, odborná učebna – audiovizuální sál ve vazbě na všechny klíčové kompetence. Je upraveno venkovní prostranství kolem objektu školy čp. 148.

Harmonogram realizace projektu:       duben 2019duben 2020

Maximální výše dotace:                       20 091 354,96 Kč

Odhad celkových nákladů projektu:    27 530 481,16 Kč

 
V roce 2018 podpořil Liberecký kraj naši výjezdovou jednotku hasičů přidělením těchto dotací z programu 1.1  Podpora jednotek požární ochrany obcí Libereckého kraje:

1, Nákup ochranných prostředků PO

celkové náklady: 30 637,- Kč

příspěvek Libereckého kraje: 18 382,-Kč

příspěvek obce Poniklá: 12 255,-Kč

Obec Poniklá získala na základě usnesení č. 165/18/ZK Zastupitelstva Libereckého kraje ze dne 29.5.2018 účelovou neinvestiční dotaci ve výši 18 382,00 Kč na realizaci projektu „Nákup ochranných prostředků PO“. Dodavatelem ochranných prostředků požární ochrany se stala společnost SDH plus, s. r. o., Radimovice, která dodala:

 • zásahový oblek ZAHAS VI comfort profi komplet – 1 ks
 • zásahovou obuv LUKOV Yuma - 1 ks
 • Kuklu s otvorem pro obličej Nomex – Deva – 1 ks
 • zásahové rukavice Cheyenne plus – 1 ks
 • přilbu MSA Gallet F1SF fotoluminiscenční – 1 ks

Realizací projektu došlo k obnově stávajících osobních ochranných prostředků, které již vykazovaly značné opotřebení a stáří.

2, Pořízení věcných prostředků požární ochrany

celkové náklady: 64 105,-Kč

příspěvek Libereckého kraje: 32 052,-Kč

příspěvek obce Poniklá: 32 053,-Kč

Obec Poniklá získala na základě usnesení č. 165/18/ZK Zastupitelstva Libereckého kraje ze dne 29.5.2018 účelovou neinvestiční dotaci ve výši 32 052,00 Kč na realizaci projektu „Pořízení věcných prostředků požární ochrany“. Dodavatelem věcných prostředků požární ochrany se stala společnost SDH plus, s. r. o., Radimovice, která dodala:

 • nosítka Shell – 1 ks
 • přetlakový ventilátor Papin 350 (Honda GX 100) - 1 ks

Dalším dodavatelem byla firma Marta Lipková, Jilemnice, která dodala:

 • řetězovou motorovou pilu H572XP Husqvarna 18 – 1 ks

Realizací projektu došlo k výměně stávající řetězové pily (r. v. 2001), které již nevyhovovala z důvodu technického stavu a stáří. Dále pak došlo k doplnění nosítek a přetlakového ventilátoru, který dosud chyběl ve vybavení jednotky.

3, Oprava DA L1Z

celkové náklady: 33 585,-Kč

příspěvek Libereckého kraje: 16 500,-Kč

příspěvek obce Poniklá: 17 085,-Kč

Obec Poniklá získala na základě usnesení č. 165/18/ZK Zastupitelstva Libereckého kraje ze dne 29.5.2018 účelovou neinvestiční dotaci ve výši 16 500,00 Kč na realizaci projektu „Oprava DA L1Z“. Zhotovitel provedl opravu:

 • rozvodového řemene s vodní pumpou
 • výměnu hřídele
 • výměnu rozvodové sady
 • výměnu kardanové hřídele

Realizací projektu došlo k oprava dopravního automobilu L1Z, závazné parametry projektu byly splněny.

 

logo

 

Snížení energetické náročnosti bytového domu čp. 307 v Poniklé

Číslo projektu: CZ.06.2.11/0.0/0.0/16_098/0005781

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Předmětem projektu je snížení energetické náročnosti formou zateplení obvodového zdiva KZS s dimenzí 160 mm, zateplení stropů a střechy, výměna oken za nová s izolačními trojskly a výměna dveří.

Přínosy projektu spočívají ve snížení energetické náročnosti, snížení provozních nákladů na vytápění, zvýšení komfortu bydlení v objektu. Úspora roční na vytápění 581,6 GJ/rok, snížení emisí CO2 na úrovni 91,58 tun/rok a snížení emisí primárních částic a prekurzorů sekundárních částic ve výši 0,432 tun/rok.

307

Snížení energetické náročnosti bytového domu čp. 204 v Poniklé

Číslo projektu: CZ.06.2.11/0.0/0.0/16_098/0005780

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Předmětem projektu zateplení obvodového zdiva, výměna oken a dveří a zateplení stropů a střech v objektu.

Přínosy projektu spočívají ve snížení energetické náročnosti, snížení provozních nákladů na vytápění, zvýšení komfortu bydlení v objektu. Úspora roční na vytápění 343 GJ/rok, snížení emisí CO2 na úrovni 105,36 tun/rok a snížení emisí primárních částic a prekurzorů sekundárních částic ve výši 0,022 tun/rok.

204
 
V roce 2017 obdržela obec Poniklá účelovou dotaci z Dotačního fondu Libereckého kraje, oblast podpory: Regionální rozvoj, program č. 2.6 – Podpora místní Agendy 21 na projekt: 

Plánujeme s veřejností

celkové náklady: 100 250,- Kč

příspěvek Libereckého kraje: 67 900,-Kč

příspěvek obce Poniklá: 32 350,-Kč

realizace projektu: leden - prosinec 2017

Obec Poniklá na základě usnesení Zastupitelstva Libereckého kraje obdržela účelovou neinvestiční dotaci na projekt pod názvem „Plánujeme s veřejností“.

Předmětem projektu je zapojení veřejnosti do plánování budoucí podoby okolí kulturního domu a prostoru bývalého hřiště u Jizery. Potřeba revitalizace těchto prostor vzešla ze setkání s občany uspořádaném v roce 2016. Na společném setkání s občany se sbíraly nápady a podněty pro zpracovatele projektových studií.

 

V roce 2017 obdržela obec Poniklá účelovou dotaci z Dotačního fondu Libereckého kraje, oblast podpory: Regionální rozvoj, program č. 2.1 – Program obnovy venkova, dotační titul 4 – Oprava a výstavba místních komunikací, chodníků, veřejného osvětlení, mostků, zálivů autobusové dopravy, parkovišť na projekt: 

Oprava cesty na Novotný kopec

celkové náklady: 2 116 448,- Kč

příspěvek Libereckého kraje: 300 000,-Kč

příspěvek obce Poniklá: 1 816 448,-Kč

realizace projektu: duben - listopad 2017

Obec Poniklá na základě usnesení Zastupitelstva Libereckého kraje obdržela účelovou neinvestiční dotaci na projekt pod názvem „Oprava cesty na Novotný kopec“. Projekt zahrnoval opravu místní komunikace na Novotný kopec po provedené realizaci výměny vodovodního řadu. Došlo k úpravě podkladu a štěrkového podloží a položení asfaltového koberce. Komunikace byla po provedení prací souvisejících s výměnou vodovodního řadu v havarijním stavu.

 

V roce 2017 podpořil Liberecký kraj naši výjezdovou jednotku hasičů přidělením těchto dotací z programu 1.1  Podpora jednotek požární ochrany obcí Libereckého kraje:

1, Obnova materiálu

celkové náklady: 40 881,- Kč

příspěvek Libereckého kraje: 24 528,-Kč

příspěvek obce Poniklá: 16 353,-Kč

Obec Poniklá získala na základě usnesení č. 185/17/ZK Zastupitelstva Libereckého kraje ze dne 30.5.2017 účelovou neinvestiční dotaci ve výši 24 528 Kč na realizaci projektu „Obnova materiálu“. Dodavatelem věcných prostředků požární ochrany se stala společnost SDH plus, s. r. o., Radimovice, která dodala:

 • žebřík Profi AI/HN3 čtyřdílný (45 kg) – 1 ks
 • ruční radiostanici DP 1400 Analog NiMH 1400 VHF – 2 ks

Díky realizaci tohoto projektu výjezdová jednotka obce posílila svoji akceschopnost. 

 

2, Obnova dýchací techniky

celkové náklady: 132 846,-Kč

příspěvek Libereckého kraje: 79 707,-Kč

příspěvek obce Poniklá: 53 139,-Kč

Obec Poniklá na základě smlouvy č. OLP/1245/2017 obdržela účelovou investiční a neinvestiční dotaci na projekt pod názvem „Obnova dýchací techniky“. V rámci projektu byly zakoupeny dva sety dýchacího přístroje PSS3000/K/FPSS (nosič PSS3000, maska FPS 7730-K, kandahár, láhev K), 2 ks láhev carbon kompozit 6,9 L/300 bar, ventil Dräger EFV, 4 ks obalu na kompozitní lahev NOMEX DEVA 6,9 l, 4 ks zorníku k masce Dräger FPS 7000. Realizací projektu bylo dosažení cíle programu – zvýšení akceschopnosti jednotky požární ochrany obce Poniklá.

 

V roce 2016 obdržela obec Poniklá účelovou dotaci z Dotačního fondu Libereckého kraje, oblast podpory: Regionální rozvoj, program č. 2.1 – Program obnovy venkova, dotační titul 4 – Oprava a výstavba místních komunikací, chodníků, veřejného osvětlení, mostků, zálivů autobusové dopravy, parkovišť na projekt: 

Opravy místních komunikací v Poniklé

celkové náklady: 744 750,- Kč

příspěvek Libereckého kraje: 300 000,-Kč

příspěvek obce Poniklá: 444 750,-Kč

realizace projektu: červenec 2016 – srpen 2017

Obec Poniklá na základě usnesení Zastupitelstva Libereckého kraje obdržela účelovou neinvestiční dotaci na projekt pod názvem „Opravy místních komunikací v Poniklé“.

Projekt řešil opravu místních komunikací zasažených výměnou hlavního vodovodního řadu v hoření části Poniklé: 1) komunikaci "kolem čp. 164" na ppč. 2771/5 v k. ú. Poniklá, celková délka úseku 84 m, šířka komunikace 2,85 m, skladba nového povrchu: asfaltový beton, obalované kamenivo, mechanicky zpevněné kamenivo, štěrkodrť, dosyp krajnic po obou stranách. 2) komunikaci "za školou" na ppč. 2976/3, 1736/5 v k. ú. Poniklá, celková délka úseku 84 m, šířka komunikace 3 m, skladba povrchu: asfaltový beton, obalované kamenivo, mechanicky zpevněné kamenivo, štěrkodrť, dosyp krajnic po obou stranách. Obě výše uvedené komunikace byly ve více než havarijním stavu a po provedení prací souvisejících s výměnou vodovodu bylo nutné uvést je do provozuschopného stavu.

 

V roce 2016 podpořil Liberecký kraj účelovou dotací z Fondu ochrany vod Libereckého kraje projekt "Obnova vodovodu 2016, obec Poniklá"

oblast podpory: Ochrana vod a rozvoj vodohospodářské infrastruktury

program: Program vodohospodářských akcí

logo

celkové předpokládané výdaje: 1 914 934,53 Kč

celková výše dotace z rozpočtu LK: 1 340 454,17 Kč

vlastní zdroje příjemce: 547 480,36 Kč (plus doprovodné "nezpůsobilé" náklady)

V rámci projektu bude:

- vyměněno 627,5 m hlavních vodovodních řadů

- dokončeno 106 m vodovodu Klára

- vyměněno ponorné čerpadlo na výtlaku Keříček

Stavební práce provede firma RULF Nová Paka, s.r.o.

=======================================================================

V roce 2016 podpořil Liberecký kraj naši výjezdovou jednotku hasičů přidělením těchto dotací z programu 1.1  Podpora jednotek požární ochrany obcí Libereckého kraje:

1, Nákup dýchací techniky

celkové náklady: 129 192,- Kč

příspěvek Libereckého kraje: 77 515,-Kč

příspěvek obce Poniklá: 51 677,-Kč

V rámci projektu byly zakoupeny dva sety dýchacího přístroje PSS3000/K/FPS (nosič PSS3000, maska FPS 7730, kandahár, láhev carbon kompozit), 2 ks láhev carbon kompozit 6,9 L/300 bar, ventil Dräger a 4 ks obalu na lahev NOMEX DEVA 6,9 l. Realizací projektu bylo dosažení cíle programu – zvýšení akceschopnosti jednotky požární ochrany obce Poniklá.

h4h5h6

 

2, Oprava vozidla CAS

celkové náklady: 50 875,-Kč

příspěvek Libereckého kraje: 24 950,-Kč

příspěvek obce Poniklá: 25 925,-Kč

V rámci projektu došlo k opravě cisternové automobilové stříkačky (vozidlo CAS 25 – LIAZ 101.806) – přetěsnění motoru a dalších netěsností včetně výměny spojky. Realizací projektu bylo dosažení cíle programu – zvýšení akceschopnosti jednotky požární ochrany obce Poniklá.

h1h2h3

 

Interaktivní mapa

mapa

Novinky e-mailem

Novinky e-mailem

Rozpočet

Rozpočet